Gizlilik Politikası

TUBACAMPS olarak, sitemizi kullanan üyelerimizin hizmetlerimizden tam ve güvenli bir şekilde yararlanabilmeleri için Gizliliklerini sağlamak için her türlü çabayı göstermekteyiz. Bu doğrultuda, işbu TUBACAMPS Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmesi amacıyla hazırlanmış ve bu doğrultuda kullanıcılarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. www.tubacamps.org/ çerez politikası, bu Politikanın ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu Politika’nın amacı, veri sahibi, TUBACAMPS tarafından Platform’un kullanımı sırasında üretilen veya Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları tarafından TİMSAH AJANS ile paylaşılan (bundan böyle kısaca” olarak anılacaktır) kişisel verilerin kullanım koşullarını ve bunlara ilişkin koşulları belirlemektir. TUBACAMPS tarafından yönetilen mobil uygulama ve www.tubacamps.org/ internet sitesinin (bundan böyle “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında “Veri Sahibi” olarak anılacaktır.

Hangi Veriler İşlenir?

Kanunen kişisel veri sayılan ve TUBACAMPS tarafından işlenen verilerin listesini aşağıda bulabilirsiniz. Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Politika kapsamında belirtilen hüküm ve koşullar kapsamındaki “kişisel veriler” ifadesi aşağıdakileri kapsayacaktır.

Kimlik Bilgileri

İletişim bilgileri

Kullanıcı bilgisi

Kullanıcı Etkinliği Bilgileri

İşlem Güvenlik Bilgileri

Finansal bilgi

Pazarlama bilgisi

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgileri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri uyarınca, anonim hale getirilen veriler, belirtilen kanun hükümlerine göre kişisel veri sayılmaz ve bu verilere yönelik işleme faaliyetleri bu Kanun hükümlerinden bağımsız olarak yürütülür. Politika.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

TUBACAMPS Veri Sahibi tarafından sağlanan verileri üyelik kaydı ve hesabı oluşturmak, buna ilişkin kayıt tutmak, veri sahibinin Platform üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanmasını sağlamak, performansını izlemek, Platformun işleyişini iyileştirmek, bakım ve onarımını sağlamak gibi amaçlarla işleyebilir. TUBACAMPS’in sunduğu ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin yararlanmasını sağlamak için gerekli çatalların yapılması için destek hizmetleri ve depolama hizmetleri ile ilgili iş birimlerinin devreye alınması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, bu ürün ve hizmetlerin beğeni, alışkanlık ve alışkanlıklara göre kişiselleştirilmesi. İlgili kişilerin kullanım ve ihtiyaçlarını, ilgililere önermek ve tanıtmak için gerekli faaliyetleri planlamak ve yürütmek, TUBACAMPS’in ticari faaliyetlerini yürütmek ve ilgili iş süreçlerini yürütmek, TUBACAMPS’in ve onunla iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğini sağlamak, planlama ve TUBACAMPS’in ticari ve/veya iş stratejilerinin yürütülmesi.

Veri Sahibinin Açık Rızası Kapsamında İşlenecek Kişisel Veriler ve İşlenme Amacı

TUBACAMPS, Veri Sahibi’nin açık rızasına istinaden, veri sahiplerinin Platformdaki faaliyetlerini takip edecek ve verileri kullanıcı deneyimini artırmak, istatistik oluşturmak, profil oluşturmak, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, promosyona özel teklifler hazırlamak ve iletmek amacıyla işleyecektir. Bu kapsamda elde edilen verileri reklam amaçlı ve materyal içerikte kullanmak ve bu verileri aşağıda belirtilen taraflarla paylaşmak, veri sahibine iletmektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması:

TUBACAMPS, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel veriler kullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere TUBACAMPS’in hizmetlerinden yararlanan üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Belirtilen hizmetler bunlarla sınırlı olmamak üzere TUBACAMPS, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirmek ve deneyimini geliştirmek için, hizmet sağlayıcıları barındıran taşeron hizmet tedarikçileri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, SMS gönderenler de dahil olmak üzere çağrı merkezleri gibi üçüncü kişilerle verileri paylaşabilecektir. (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), veri sahibinin güvenliğini sağlamak, dolu ve izinsiz kullanımı tespit etmek, operasyonel değerlendirmeyi araştırmak, Platform hizmetleri ile ilgili her türlü hatayı düzeltmek. Kişisel veriler TUBACAMPS şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler Platform üzerinden ve elektronik olarak toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler, işbu Gizlilik Politikası ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sebeplerle işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

İlgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, konuyla ilgili bilgi talep etme, bu kişisel verilerin kullanım amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin işlendiği üçüncü kişileri bilme hakkını saklı tutar. Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı durumlarda, eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerin düzeltilmesini isteme, bu konuda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmesine rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin bulunması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesinden ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinden dolayı zarara uğraması hâlinde zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.tubacamps.org/ paylaşılan 6698 sayılı Kanun kapsamında TUBACAMPS tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle yapılacaktır.

www.tubacamps.org/ , TUBACAMPS, söz konusu talepleri otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. TUBACAMPS, taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen fiyat skalası üzerinden bir miktar talep etme hakkını saklı tutar.

Menü