Kişisel Verilerin Korunması Politikası

TubaCamps olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Veri Sorumlusu Olarak Bilgilendirme

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan tubacamps.org/ olarak, 6698 Sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilere açıklanacak, sınıflandırılacak ve LPPD’de listelenen şekillerde işlenir.

Kişisel Verileriniz Nasıl İşlenebilir?

6698 Sayılı KVKK uyarınca, tubacamps.org/ ile paylaştığınız her türlü kişisel verileriniz, otomatik veya diğer herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla elde edilir, kaydedilir, saklanır, değiştirilir, yeniden düzenlenir. Kısacası, tarafımızca her türlü işleme konu olarak işlenir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; 6698 Sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere
göre; Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin gereklerini sözleşme ve teknoloji gereklerine uygun olarak yerine getirmek ve ürünlerimizi geliştirmek amacıyla işlenecektir ve servisler,
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 Sayılı Müşterinin Korunması Hakkında Kanun ve Hizmet Sağlayıcılar ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem sahibinin bilgilerinin belirlenmesi için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kayıt altına almak, Bu Yönetmelik esas alınarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette, 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatta,
Bankacılık ve Elektronik Ödeme, elektronik sözleşmeler veya basılı işlemler alanında zorunlu ödeme sistemlerine esas teşkil edecek tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat ve diğer mercilerin gerektirdiği bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
Kamu güvenliğini ilgilendiren konularda ve hukuki uyuşmazlıklarda talep üzerine ve mevzuata uygun olarak Cumhuriyet savcılarına, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi vermek, Üyelerimize geniş imkanlar sunmak veya bunları sağlayabilecek kişi veya kuruluşlarla paylaşmak, bu fırsatlar.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, tubacamps.org ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar, ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, doğrudan veya dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz, özellikle www.tubacamps.org/’u kullanan Üye şirketlerdir. Tr altyapısı ile faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya Veri İşleyici sıfatıyla hizmet aldığımız, verilen hizmetle ilgili kişi ve kuruluşlar, program ortağı kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişi ve kuruluşlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, iş birliği yapmak.

Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanıyor?

Kişisel verileriniz işlenebilmekte ve toplanabilmektedir:
Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılan sayfalardaki tercihler, gerçekleştirilen işlemlere ait IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerezler ve gezinme süresi ve detaylarını içeren veriler olarak, www.tubacamps.org/ web sitesinde ve mobil uygulamalarda yer alan formlar ile konum verileri, ad, soyadı TC kimlik numarası, adres, telefon numarası, iş veya kişisel e-posta adresi
gibi bilgiler, Kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan; konferans ve eğitimler, danışmanlık hizmetleri, satış ve pazarlama departmanı çalışanları, kağıt üzerinde formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi olarak,
tubacamps.org/ ile ticari ilişki kurmak gibi amaçlarla kartvizit, özgeçmiş veya teklif vererek kişisel verilerini paylaşan kişilerden elde edilen fiziksel veya sanal ortamdan, yüz yüze veya uzak, sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan .tr, iş başvurusunda bulunma, teklifte bulunma,
Ayrıca, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya veya benzeri amaçlarla kullanılan farklı kanallardan veya (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan dolaylı olarak elde edilen veriler aracılığıyla, e- bülten okuma ve tıklama hareketleri, halka açık veri tabanlarından sağlanan veriler, sosyal medya platformları gibi sosyal paylaşım sitelerinden (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vb) paylaşıma açık profiller ve veriler.

KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce üyelik, e-posta izni, ürün/hizmet satın alma ve sair formlar gibi hukuka uygun olarak elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Bu belgede belirtilen şartlar ve koşullar.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi biri ile Türkiye’de işlenmek veya Türkiye dışında işlenmek ve muhafaza edilmek üzere toplanan kişisel verileriniz, yurt dışındaki hizmet aracılarına da (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilmiş ve kişisel verilerin korunması için yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) aktarılabilir.), KVKK kapsamında kalmak ve sözleşme amaçlarına uygun olmak kaydıyla.
Kişisel verileriniz:
Ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tanıtımı için işbirliği yaptığımız ve/veya hizmet aldığımız iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve bankalarımız, finans kuruluşlarımız, TBB Risk Merkezimiz ve diğer gerçek veya tüzel kişilere,
Yetkili mercilere aktarılabilecektir . Acil bir arama durumunda konumunuzu belirleyin,
Yatırımcılar, Kuluçka merkezleri, Hızlandırıcılar ve ekosistemdeki büyük kuruluşlar, Tarafınızdan
yetkilendirilen milletvekilleri ve temsilciler,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkemeler ve icra daireleri gibi resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili diğer kamu kurum veya kuruluşları, www.tubacamps.org/ ile ticari ilişki içinde olmak ve telefon numaranıza sahip olmak,
SIM kart değişikliği, mobil internete bağlandığınız telefon numarası gibi bilgiler – işlem ve bilgilerinizin sağlanması amacıyla bankalar ve finans kuruluşları ile mobil hatlarınızda yaptığınız işlemlere güvenlik ve kimlik doğrulama,
www.tubacamps.org’da onaylı hesabınız varsa, telefon numaranız ve e-posta adresleriniz çeşitli bilgileri olan finans kuruluşları, telekomünikasyon kuruluşları, yatırımcılar, kuluçka merkezleri, belediyeler ve benzeri tüzel kişiler ile size sunulabilmesi için paylaşılabilir. Kritik bilgilerle veya tanıtım, pazarlama vb. amaçlarla size ulaşmak.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

www.tubacamps.org, KVKK’nın 12. maddesi uyarınca yetkisiz kişilerin yetkisiz erişimini engellemek ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinizin bulunduğu sistemler ve veri tabanları ile hash gibi yazılımsal ve fiziksel önlemleri almakla yükümlüdür. Şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi. Kişisel verilerin başkaları tarafından hukuka aykırı olarak elde edildiğinin öğrenilmesi halinde durum derhal mevzuata uygun olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na yazılı olarak bildirilecektir.

Kişisel Verileri Güncel ve Doğru Tutmak

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca www.tubacamps.org, kişisel verilerinizi doğru ve güncel tutmakla yükümlüdür. Bu kapsamda www.tubacamps.org’un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşmaları veya web sitesi/mobil uygulama üzerinden güncellemeleri gerekmektedir.

6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesi 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten sonra Kişisel Veri Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir:
Kişisel Veri Sahibi, www.tubacamps.org’a başvurarak kendisi ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahiptir ( Veri sorumlusu):
Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veri işleniyorsa buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerin
hangi üçüncü kişilere ait olduğunu bilme. yurt içinde veya yurt dışında aktarılan
kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin
düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İletişim ve Uygulama Yöntemi

www.tubacamps.org web sitemizde verilen tüm hizmetler firmamıza ait olup, TUBACAMPS kayıtlı adresi Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No:140 Artan Plaza Kat:5, 34844 Maltepe/İstanbul KVKK’ya göre Veri Sorumlusu’dur.
www.tubacamps.org tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.

Kişisel Veri Sahipleri, soru, görüş veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birine iletebilirler:

E-posta: info@tubacamps.org

Telefon: +90 (533) 164 11 99

Tubacamps.org, iletilen taleplerin gerekçeli olması ve 30 gün içinde yanıt verilmesi kaydıyla yazılı veya dijital medya aracılığıyla olumlu/olumsuz yanıt verebilir. Talepler için gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde www.tubacamps.org ücret talep etme hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca belirlenen tarifeye göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenir.
Kişisel verilerinizi internet sitemizde, uygulamalarımızda ve diğer mecralarda paylaşmakla, “KVKK kapsamında büyük önem taşıyan belirli bir konuda, bilgiye dayalı ve özgür irade ile ilan edilen rıza” olarak tanımlanan rızanızı beyan etmektesiniz. Politikamızda yer alan verilerin işlenmesi, işlenmesi yöntemleri, aktarımı ve satışına ilişkin koşullar ve diğer ilgili hususlar, internet sitesi, uygulamalar ve sosyal medya kanallarında kullanılmak üzere bir sosyal medya uygulaması olan www.tubacamps.org ile paylaşılan verilerin, Üyelerin yararına olmak kaydıyla verilerin ticari olarak üçüncü kişilerle paylaşılmasına yönelik bildirim ve öneriler alabilir, yasal haklarınızı kullanmadan önce www.tubacamps.org’a başvurabilirsiniz.

Menü